De school

Filosofie

Ons logo is opgebouwd uit drie meetkundige figuren (vierkant, cirkel, driehoek) in mandalavorm en verwijst zo naar de methode en het doel van de yoga van Patanjali.

Het instituut wil een organisatie en veilige ruimte zijn (het vierkant)

waar mensen steun vinden bij elkaar en begeleiding krijgen op hun spiritueel pad (sangha, de cirkel)

om door middel van concentratie en meditatie (mediterend figuur = driehoek)

hun geest stil te laten vallen (leeg hoofd)

en zich in hun diepste kern, het Zelf, te realiseren (navel = middelpunt van de mandala)

We gaan ervan uit dat zowel de problematiek van het lijden als het open bloeien van Zelfbewustzijn, universele verschijnselen zijn, en fundamenteel voor elk menselijk bestaan.

Net zo min als de kunstvorm muziek aan een bepaalde cultuur gebonden is, is meditatie typisch Oosters. Yoga is wel een zeer grondig uitgewerkte methode van meditatie.

Eén van de meest typische kenmerken van onze tijd is de uitbreiding van de communicatiemedia, die de ontmoeting van de grote culturen mogelijk maakt. Uit dit contact tussen Oost en West kan een vitale stroom aan inzichten en methodes ontstaan. Deze biedt ons de kans de problemen van onze tijd grondiger aan te gaan en bewust tot de kern van ons bestaan door te dringen.

Binnen deze context is yoga een prachtige bijdrage van het Oosten. We moeten er echter over waken dat we niet de exotische verpakking, maar de essentiële inhoud behouden om in onze cultuur te integreren. Dit kan maar vanuit een grondige studie van de basisfilosofie van de yoga, gekoppeld aan een intense praktijk van meditatie. Daarom hebben we als grote inspiratiebron gekozen voor de meest nuchtere en universele formulering die de yoga gekregen heeft: de YOGASUTRA VAN PATANJALI.

Dit is een van de meest merkwaardige teksten die in de geschiedenis van de mensheid
geschreven zijn, daterend uit 200 – 300 na Chr.. Als basistekst van de yoga-darsana is het een systematische verhandeling in 195 sutra's over de belangrijkste aspecten van de yoga-filosofie en de methodes van beoefening. Het achttredig pad dat erin wordt uitgestippeld is volgens ons de meest universele weg naar echte Zelf-kennis.

Typisch voor onze weg is de aandacht voor verwante spirituele richtingen uit de verschillende wereldculturen, het integreren van ons spiritueel leven in deze tijd en deze wereld en een sterke verbondenheid met de natuurlijke cycli. We streven zowel naar een sterke autonomie als vermogen tot diepe verbondenheid.Historiek

Onze school is gegroeid uit de in 1968 opgerichte yogavereniging HALASANA te Maldegem. De stichter en voortrekker, Wilfried Ingels heeft reeds van bij het begin de richting aangegeven waarin de school zich zou ontwikkelen nl. het beoefenen van een zo authentiek mogelijke yoga, los van elke devotionele, religieuze en exotische verkleuring. Hij had een grote reserve tegenover de in het Westen missionerende swami's, die een grote invloed uitoefenden op veel andere yogascholen. Zelf ging hij terug naar de bron van de yoga nl de YOGASUTRA'S VAN PATANJALI.
Zijn zoeken naar een grondig inzicht in de yoga-zienswijze bracht hem bij de wetenschappelijke studie van G. KOELMAN : 'From Related Ego to Absolute Self', een boek waarvan hij een geautoriseerde vertaling maakte. De grote diepgang van dit werk maakte het tot basisdocument voor de opleiding tot yoga-leraar, die in 1982 werd erkend door de Yoga Federatie der Nederlandstaligen (Y.F.N.)

In 1989 besliste Wilfried om zich geleidelijk uit de praktische werking van de yogaschool terug te trekken en benoemde Johan DE BACKER, een leerling van hem, als zijn opvolger.

In 1991 veranderde de naam van de school in INSTITUUT VOOR PATANJALA-YOGA, naar de naam van de grote leraar wiens basisvisie en methode gevolgd wordt. Zo werd symbolisch de ploeg -en pioniersperiode afgesloten en te verre associaties met de Hatha-yoga vermeden.

Momenteel leidt Johan, samen met Isabelle, de yogaschool op een heel authentieke en vitale wijze, vanuit een ruime en doorleefde achtergrond van yoga, meditatie en soefisme. Naast de fysieke en energetische kant, wordt sterk de nadruk gelegd op de spirituele en meditatieve essentie van yoga, in dicht contact met de natuur.

All rights reserved | Instituut voor Patanjala yoga
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!